A Ringfoon Creation

Softwarelicentieovereenkomst

Voorwerp

DaLiSoft verleent de licentienemer (een individuele eindgebruiker of een groep) een gebruiksrecht voor de hieronder beschreven software :

InnoCalc Excel

Het loutere gebruik van deze software houdt in dat de licentienemer ermee instemt door de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst gebonden te zijn. Als de licentienemer niet akkoord gaat met de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, dient de licentienemer de software en andere items die deel uitmaken van dit product onmiddellijk in hun oorspronkelijke verpakking met het betalingsbewijs te retourneren naar DaLiSoft voor een volledige terugbetaling, of als de licentienemer deze software van een DaLiSoft-website gedownload heeft, dient de licentienemer met het gebruik van de software te stoppen en eventuele kopieën van de software in zijn bezit of beheer te vernietigen.

 

Licentieverlening

Onder voorbehoud van de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst verleent DaLiSoft de licentienemer een niet-exclusieve licentie om het softwareprogramma hierboven beschreven, te gebruiken. Partijen aanvaarden dat wat hierover op de aankoopfactuur wordt vermeld onherroepelijk alle partijen bindt. Er worden geen andere rechten verleend. De Software is in gebruik als deze in het permanente of tijdelijke geheugen van de computer is geladen. De licentienemer mag alleen voor reservedoeleinden één kopie van de software maken. Alle copyrightkennisgevingen en andere mededelingen die op de door DaLiSoft geleverde software vermeld worden, moeten ook op de reservekopie komen te staan. Installatie op een netwerkserver met als enig doel de interne distributie van de software, is alleen toegestaan als het aantal netwerkcomputers waarnaar de software wordt gedistribueerd niet groter is dan het aantal toegestane gebruikers.

 

Beperkingen

De software bevat auteursrechtelijk beschermd materiaal. De licentienemer gaat ermee akkoord dat, teneinde deze eigendomsmaterialen te beschermen, behalve wanneer uitdrukkelijk toegestaan door toepasselijke wetgeving, noch de licentienemer noch een derde partij uit zijn naam het volgende zal doen:

  • (i) de software decompileren, demonteren of ontsleutelen;
  • (ii) afgeleide werken van de software wijzigen of maken;
  • (iii) de software op enigerlei wijze gebruiken om servicebureaudiensten, commerciële time-sharing- of andere computerdiensten aan derden te leveren;
  • (iv) de software doorgeven of zijn functionaliteit bieden, in zijn geheel of ten dele, over het internet of een ander netwerk (behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan hierboven); of
  • (v) de software aan een derde partij verkopen, distribueren, uitlenen, leasen, onderlicentiëren of anderszins overdragen, behalve bij een permanente overdracht van het DaLiSoft-product dat de software gebruikt, mits: (a) alle software-updates bij de overdracht zijn inbegrepen, (b) de licentienemer geen kopie van de software behoudt, en (c) de begunstigde ermee instemt door de bepalingen en voorwaarden in deze overeenkomst gebonden te zijn.
 

Eigendomsrechten

De software wordt aan de licentienemer gelicentieerd, niet verkocht, voor gebruik alleen onder de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, en DaLiSoft behoudt alle rechten die niet uitdrukkelijk aan de licentienemer in deze overeenkomst verleend zijn.

 

Prijs

Partijen aanvaarden dat wat hierover op de aankoopfactuur wordt vermeld onherroepelijk alle partijen bindt. De prijs voor het verdere gebruik van de licentie is jaarlijks herzienbaar rekening houdend met de index der consumptieprijzen. De nieuwe prijs wordt door DaLiSoft naar aanleiding van de vervaldag van de jaarlijkse termijn aan de licentienemer bekendgemaakt.

 

Beëindiging van de overeenkomst

Deze overeenkomst is geldig tot beëindiging. Bij enige schending van een van de bepalingen in deze overeenkomst worden de rechten om de software te gebruiken automatisch en van rechtswege beëindigd en moet de software aan DaLiSoft worden geretourneerd of moeten alle kopieën van de software worden vernietigd. De licentienemer mag deze overeenkomst ook te allen tijde zelf eenzijdig beëindigen door alle kopieën van de software in zijn bezit of beheer te vernietigen. De overeenkomst zal dan beëindigd zijn na verloop van drie maanden vanaf de datum dat de licentienemer het bewijs hiervan aangetekend heeft opgestuurd naar DaLiSoft. DaLiSoft van zijn kant kan de overeenkomst beëindigen met inachtname van een opzegtermijn van zes maanden.

 

Beperking van aansprakelijkheid

DaLiSoft zal in geen geval aansprakelijk zijn voor kosten van de aanschaf van vervangende producten of diensten, gederfde winst, verlies van informatie of gegevens, of enig andere speciale, indirecte, bijkomende of gevolgschade die op enige manier voortkomt uit de verkoop van, het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van een product of dienst van DaLiSoft, zelfs als DaLiSoft van de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte gesteld is. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van DaLiSoft het feitelijke bedrag overschrijden dat betaald is voor het product of de dienst van DaLiSoft waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

 

Algemene Bepalingen en Voorwaarden

Deze overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het gebruik van de software en vervangt alle voorgaande of gelijktijdige afspraken, communicaties of overeenkomsten, schriftelijk of mondeling, wat betreft dergelijke inhoud. DaLiSoft mag, naar haar eigen goedvinden, delen van deze overeenkomst te allen tijde wijzigen, indien de evolutie op de softwaremarkten dit rechtvaardigt. DaLiSoft mag u op de hoogte brengen van deze wijzigingen door kennisgeving van dergelijke wijzigingen op de website(s) van DaLiSoft te publiceren of kennisgeving via e-mail, per post of op andere wijze te verzenden. Als u de software blijft gebruiken na kennisgeving van dergelijke wijzigingen, zal dit als uw aanvaarding van dergelijke wijzigingen in de overeenkomst beschouwd worden. Stemt u niet met dergelijke wijzigingen in, dan dient u het gebruik van de software onmiddellijk te stoppen en alle kopieën van de software in uw bezit of beheer te vernietigen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.

 

Auteursrechtelijke bescherming

De software wordt beschermd door copyrightwetten en aanverwante regelgeving. Niet-geautoriseerde verveelvoudiging of distributie van de software is aldus onderhevig aan civiele en strafrechtelijke boetes. Bij vaststelling van een inbreuk op bovengenoemde regelgeving zal, onverminderd de werkelijk geleden schade, een conventionele boete van € 5.000 verschuldigd zijn.

 

Toepasselijk wetgeving en bevoegde rechtbank

Ongeacht andere aanknopingspunten is het Belgisch recht van toepassing op deze overeenkomst. Partijen aanvaarden dat elk geschil over deze overeenkomst wordt voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent.